Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1 - Toepassing

Huidige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met Lynen Industrial Carpentry N.V., met maatschappelijke zetel te B-3550 Heusden-Zolder, De Lange Beemden 20 (hierna kortweg genoemd LIC), behoudens onze uitdrukkelijke en geschreven afwijking, en dit van het ogenblik dat zij minstens één keer, op eender welk tijdstip, ter kennis werden gebracht van de medecontractant. Deze voorwaarden beschouwd als zijnde formeel en uitdrukkelijk aanvaard door onze medecontractanten, zelfs indien onze algemene voorwaarden in tegenspraak zijn met hun eigen algemene of bijzondere voorwaarden van aan- of verkoop. Het feit dat een specifieke overeenkomst afwijkt van één van de bepalingen van deze algemene voorwaarden, sluit de toepassing van de andere voorwaarden niet uit. De door onze agenten of vertegenwoordigers aangegane verbintenissen verbinden ons eerst dan wanneer zij door ons bevestigd werden. De uitvoering van elke aanvaarde opdracht is strikt beperkt tot het materiaal dat uitdrukkelijk in het voorstel of bestek is aangeduid.

Artikel 2 - Bestellingen

Elke bestelling heeft slechts een bindend karakter nadat ze aanvaard werd door LIC. Bestellingen kunnen niet eenzijdig worden opgezegd door de medecontractant. Wanneer de klant het contract verbreekt is deze een onherleidbare en forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 30 % van het bedrag van de bestelling, vermeerderd met minstens € 74,37 als vergoeding voor administratieve kosten. Van dit bedrag zal, indien er een voorschot gestort werd, het verschuldigde bedrag afgetrokken worden. Dit alles zonder nadeel te berokkenen aan het recht van LIC om de volledige herstelling van de schade te eisen. LIC kan op ieder ogenblik de productie wijzigen als zij dit nodig acht om technische of andere redenen. Dit zal aangetekend meegedeeld worden aan de medecontractant. LIC behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving aan de medecontractant, de bestelde koopwaren of uit te voeren werken te laten leveren of uitvoeren door derden.

Artikel 3 - Offertes

Offertes hebben een geldigheidsduur van 3 weken, waarna ze eventueel onderhevig zijn aan prijswijzigingen. De offertes zijn steeds opgesteld op basis van de gegevens verstrekt door de medecontractant of zijn vertegenwoordiger. Wanneer betaling van een voorschot voorzien is in de overeenkomst bindt de offerte LIC slechts na betaling van het overeengekomen voorschot. Overhandigde stalen zijn slechts ter aanduiding gegeven en kunnen wat kleurverschil betreft afwijken van de geleverde materialen.

Artikel 4 - Prijzen

De éénheidsprijzen van LIC houden geen rekening met speciale omstandigheden. Bij wijziging in de hoeveelheid van de geleverde materialen en/of prestaties om welke reden dan ook wordt het verschil verrekend aan de opgegeven eenheidsprijzen. Indien tussen de datum der overeenkomst en de levering de fabrieksprijzen of loonkosten gestegen zijn, zal er een aanpassing gebeuren, in casu een verhoging van de overeengekomen prijs. Zo ook indien de werken buiten de wil van LIC om niet binnen de 60 dagen na bestelling kunnen uitgevoerd worden. Onze prijzen zijn netto berekend voor materiaal, verpakking inbegrepen, vertrek uit onze magazijnen. De BTW is ten laste van de medecontractant. Ingeval van verhoging van invoerrechten, koersschommelingen en taksen worden onze prijzen in dezelfde mate aangepast. Prijzen vermeld op de offerte kunnen ten allen tijde worden herzien en dit volgens de formule: P=p(0.4s/S+0.4i/l+0.2) met basisindexen S en s. Onze offerteprijzen zijn steeds gebaseerd op de aan ons verstrekte informatie door de medecontractant.

Artikel 5 - Leveringstermijn

De door ons gestelde leveringstermijnen zijn slechts benaderend en zonder verbintenis, tenzij schriftelijk anders overeengekomen met dien verstande dat elke uitwendige oorzaak, staking of lock-out LIC ontslaat van de naleving der termijnen. Een vertraging in de levering kan nooit aanleiding geven tot het vorderen van eender welke schadevergoeding, de opzegging van de overeenkomst door de medecontractant of de weigering tot volledige betaling van de overeengekomen prijs rechtvaardigen. Indien door toedoen van de medecontractant de termijnen overschreden worden, heeft LIC het recht een schadevergoeding te vorderen. LIC behoudt zich het recht voor een levering op te schorten of te weigeren, bij niet betaling op de vervaldag van een andere levering aan dezelfde medecontractant. De goederen worden geacht te zijn geleverd en aanvaard zodra zij in of op de vervoermiddelen zijn geladen. De verzendingen gebeuren op risico van de medecontractant, zelfs bij franco leveringen. Het lossen gebeurt steeds vanop een harde en goed berijdbare weg. Beschadigingen die ontstaan aan verhardingen bij het lossen zijn nooit ten laste van LIC. Indien afhaling der materialen door de medecontractant werd bedongen en deze afhaling niet geschiedt binnen de afgesproken levertijd is LIC gerechtigd opslagkosten in rekening te brengen onverminderd het vorderen van een vergoeding voor de aldus ontstane materialen en administratieve werkvermeerdering. Geleverde goederen of gedeeltes hiervan worden niet teruggenomen. Indien het uitzonderlijk toch toegestaan zou worden gebeurt dit aan 80% van de gefactureerde waarde. Het verschil dekt de door LIC geleden administratie- en behandelingskosten.

Artikel 6 - Klachten

Klachten op zichtbare gebreken moeten schriftelijk gemeld worden binnen de 8 dagen na ontvangst van de goederen. Klachten over niet zichtbare gebreken worden aanvaard in de mate dat de fabrikant voorhoudt dat de geleverde koopwaren niet voldoen aan de gestelde eisen. Bij eventuele vervanging, waartoe LIC zou besluiten, komen de leveringskosten ten laste van de medecontractant. Kleurverschillen kunnen nooit aanleiding geven tot enige klacht. Geen enkele klacht kan worden aanvaard op 2de keuzen, mindersorteringen, loten, opruimingen, of andere soortgelijke benamingen. Geen enkele klacht kan worden aanvaard voor door de medecontractant reeds verwerkte materialen met zichtbare gebreken. Om geldig te zijn, moet elke klacht, zowel aangaande door ons of door onze gevolmachtigden gedane leveringen van goederen, kwaliteit of hoeveelheid, ons per aangetekend schrijven bereiken binnen de 8 dagen na datum der levering of uitvoering der werken. In elk geval dient de vervoerder of uitvoerder onmiddellijk na levering of uitvoering der werken gecontacteerd te worden. Na deze termijn zijn de aanvaarding of inontvangstname definitief en is er geen verhaal meer mogelijk voor de zichtbare gebreken. Protest aangaande de opstelling en inhoud van onze facturen zijn slechts geldig indien ze gebeuren uiterlijk 8 dagen na factuurdatum. In elk geval dient het protest om geldig te zijn te worden gemotiveerd en nauwkeurig de redenen van het protest op te sommen. Zij geschiedt bij aangetekend schrijven aan LYNEN INDUSTRIAL CARPENTRY n.v., De Lange Beemden 20, B-3550 Heusden-Zolder. Ingeval van protest echter blijven de factuurbedragen waarop het protest niet van toepassing is opeisbaar op de vervaldag vermeld op de factuur en worden zij vermeerderd met intresten en schadevergoeding. De datum van ontvangst van de factuur wordt bewezen door de factuurdatum vermeerderd met één werkdag. Het tegenbewijs hiervan behoort aan de medecontractant.

Artikel 7 - Waarborg

Onze goederen worden gewaarborgd voor een termijn van 1 jaar op verborgen fabrieksfouten indien ze worden aangewend in normale omstandigheden en een normaal onderhoud hebben genoten. De garantie is steeds deze welke de leverancier aan LIC geeft. De waarborg is pas in voege na volledige betaling van de door LIC gefactureerde goederen. LIC kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor de werktechnieken die de medecontractant of diens medecontractant worden opgelegd. Alle verplaatsingskosten worden in rekening gebracht aan € 0,37 per kilometer, met een minimum van € 14,87. Het vervangen van een onderdeel verlengt de waarborg niet. Elke wijziging of het aanbrengen van nieuwe niet oorspronkelijke elementen maakt de waarborg ongeldig. Gebreken ontstaan door onoordeelkundige behandeling of onjuist onderhoud blijven in elk geval buiten de garantie.

Artikel 8 - Aansprakelijkheid

Mogelijke beschadiging aan de geleverde koopwaren te wijten aan elementen waaraan LIC volledig vreemd is, zoals bijvoorbeeld chemische invreting, kunnen niet ten laste van LIC worden gelegd. Bij beschadiging veroorzaakt door slecht onderhoud of door gebruik van bijtende of schadelijke producten, kan de medecontractant geen verhaal laten gelden ten opzichte van LIC. Gebreken of vervormingen van gebruikte grondstoffen die onderhevig zijn aan natuurlijke werking kunnen ons niet ten laste gelegd worden. Worden ondermeer als overmacht aanzien waardoor LIC van alle schadevergoedingen en van ieder verantwoordelijkheid ontslagen is: een volledige of zelfs gedeeltelijke staking of lock-out, ongevallen, branden, machineaverij, vorst, gebrek aan grondstoffen, en in het algemeen elke gedwongen vermindering die zich zou voordoen in de arbeid en/of productie hetzij bij onze leveranciers, hetzij bij LIC. De aansprakelijkheid van LIC is beperkt tot het vergoeden van de directe schade, die te wijten is aan onze zware fout of bedrog van een van onze aangestelden, of het foutief (of niet) uitvoeren van een hoofdverbintenis van de overeenkomst behoudens ingeval van overmacht. Onverminderd hetgeen hiervoor werd bepaald kan de aansprakelijkheid van LIC niet verder gaan dan ten belope van het overeenkomstig bedrag hetwelk nodig is om in de vervanging van de door LIC geleverde materialen te voorzien. Wij kunnen nooit aansprakelijk gesteld worden voor indirecte schade. Elk schadegeval moet ons binnen de 8 dagen na haar ontstaan, schriftelijk ter kennis gebracht worden waarin deze schade ook wordt begroot. Geen enkele objectieve productaansprakelijkheid kan ons ten laste worden gelegd.

Artikel 9 - Betaling

LIC is steeds gerechtigd, behoudens andersluidend beding, deelfacturen op te stellen naargelang van de vordering van de door LIC geleverde goederen. Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst, zijn onze facturen contant betaalbaar, zonder disconto of korting, noch schuldvergelijking, uiterlijk binnen de 30 dagen na de factuurdatum. De facturen zijn betaalbaar op de maatschappelijke zetel van LIC ongeacht de wijze van betaling. Agenten, vertegenwoordigers of derden hebben nooit, tenzij uitdrukkelijk overeengekomen, de bevoegdheid onze facturen of rekeningen te innen. Indien betalingsfaciliteiten worden toegestaan bij uitdrukkelijke overeenkomst, hetzij afbetaling, hetzij acceptering van wissels, wordt nog uitdrukkelijk overeengekomen dat de eerste wanbetaling van rechtswege en zonder ingebrekestelling de onmiddellijke eisbaarheid van alle nog te vervallen wissels of termijnbetalingen met zich mee brengt. Eventuele gesloten overeenkomsten mogen door LIC in dit geval eveneens als ontbonden worden beschouwd met een schadevergoeding ten laste van de medecontractant, zoals hierboven bedongen. Geen enkele vertraging tot betaling kan in overweging worden genomen zelfs niet onder voorwendsel dat de medecontractant zelf niet zou worden betaald door de diensten van de staat of door derden, ongeacht om welke reden ook. In geen geval mag de onvolledige of gedeeltelijke betwiste levering als voorwendsel dienen om betaling van het gedeelte dat niet wordt betwist uit te stellen hetgeen overigens tevens geldt ingeval de medecontractant het materiaal dat tot zijn beschikking wordt gesteld, niet afhaalt. Ook vertraging in de werken welke niet aan LIC te wijten zijn geven geen recht tot inhouding van betaling evenmin als wijziging in het oorspronkelijk contract of bijwerken. Tenzij schriftelijk bedongen is geen enkele afhouding ten titel van waarborg of andere toegelaten. Trekking en/of aanvaarding van een wisselbrief kan niet ten nadele van LIC gelden als een schuldvernieuwing of afwijking van de verkoopsvoorwaarden. Bij niet-betaling van het volledig bedrag van de factuur, of bij betaling van een gedeelte van het factuurbedrag, of indien de medecontractant zijn betalingsverplichtingen niet nakomt zal op en vanaf de vervaldag, het nog verschuldigd bedrag van rechtswege vermeerderd worden en dit zonder ingebrekestelling, met een intrest van 12% op jaarbasis. Door niet te betalen op de vervaldag of het niet nakomen van zijn betalingsverplichtingen erkent onze medecontractant een contractuele fout te begaan en LIC hierdoor schade te berokkenen. Deze schade wordt vanaf de vervaldag forfaitair vastgesteld op 10% van het verschuldigd bedrag met een minimum van € 185,92. deze schadevergoeding wordt opeisbaar op de vervaldag van de factuur. Voor de  berekening van de verwijlintresten wordt een begonnen maand als een volledige maand beschouwd. Ieder gebrek aan betaling, hoe gering ook, met betrekking tot een andere overeenkomst zal onmiddellijk en van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling al de door de klant verschuldigde bedragen opeisbaar stellen. Deze onmiddellijke opeisbaarheid zal eveneens van toepassing zijn op onze nog niet vervallen schuldvorderingen zelfs indien er een wisselbrief in betaling wordt gegeven. Bij niet-betaling op de vervaldag behoudt LIC zich het recht voor zonder verwittiging de levering op te schorten tot alle betalingen voldaan zijn. Indien het krediet van de medecontractant een minder goede keer krijgt, behoudt LIC zich het recht voor, zelfs na gedeeltelijke levering der goederen, aan de medecontractant waarborgen voor de goede uitvoering der verbintenis te vragen. Ingeval de medecontractant ons geen voldoening schenkt, heeft LIC het recht de gehele bestelling of een gedeelte ervan te annuleren. LIC is ten allen tijde gerechtigd het geheel of een gedeelte van zijn schuldvorderingen op de medecontractant over te dragen aan derden. Alle innings-, vervolgings- en gerechtskosten vallen ten laste van de medecontractant dewelke huidige algemene voorwaarden overtreedt.

Artikel 10 - Eigendomsvoorbehoud

De door LIC geleverde goederen worden, in afwijking van artikel 1583 B.W., pas eigendom van de koper na totale betaling van de verkoopprijs, intresten, schadevergoeding en kosten. Bij betaling met cheque of wissel gebeurt de eigendomsoverdracht slechts na definitieve incasso van de bedragen. De risico's gaan echter dadelijk over op de medecontractant van het ogenblik dat de goederen onze magazijnen hebben verlaten. Tot op het ogenblik van de eigendomsoverdracht zal de medecontractant het recht verliezen om welke reden ook een schadevergoeding te eisen van LIC. Ingeval de koper de aan ons toebehorende goederen, zelfs verwerkt, herverkoopt, draagt hij vanaf heden aan ons ten titel van pand alle schuldvorderingen over die voortkomen uit deze herverkoop.

Artikel 11 - Diverse bepalingen

In geval het personeel van LIC in de normale uitvoering van de levering, zoals vermeld in de offerte of de overeenkomst, belet wordt, zal een schadeloosstelling van toepassing zijn op basis van de verloren tijd aan € 27,27 per uur. Bij overlijden van de medecontractant of ontbinding van de vennootschap, heeft LIC de keuze om het contract te ontbinden, of de uitvoering te eisen van de rechtsopvolger(s) van de medecontractant. Bij faling of gerechtelijk akkoord, dat plaats heeft nadat de uitvoering van de bestelling door LIC reeds is aangevat zal de overeenkomst van rechtswege worden ontbonden en zal de medecontractant het recht verliezen om welke reden ook een schadevergoeding te eisen van LIC. In dat geval echter zal de medecontractant een vergoeding als bij annulatie of verbreking verschuldigd zijn aan LIC overeenkomstig artikel 2 van deze algemene voorwaarden..

Artikel 12 - Bevoegdheid

Enkel het Belgisch recht is van toepassing.  Elke partij mag als eerste eisers aan het instituut voor Arbitrage (www.euro-arbitration.org) vragen om het scheidsgerecht aan te duiden,, dat elk geschil zal beslechten volgens het reglement van arbitrage SDR (Standard Dispute Rules) ter vervanging van alle hiermee strijdige bevoegdheidsclausules. Het reglement is te bekomen op het secretariaat Jules Bordetlaan 13 - 1140 Brussel (e-mail: info@euro-arbitration.org).

Privacyverklaring overeenkomst en marketing

Uw persoonsgegevens (naam, e-mailadres, telefoon) worden door LIC Lynen (Lynen Industrial Carpentry NV) verwerkt, voor klantenbeheer op basis van de contractuele relatie als gevolg van uw opdracht/geplaatste bestelling, in het kader van diverse wettelijke plichten (onze aansprakelijkheid, bewaarplicht, boekhoudwet) en voor direct marketing (om u eventueel nieuwe diensten aan te bieden) op basis van ons gerechtvaardigd belang om te ondernemen. De verwerking gebeurt steeds door de zaakvoerder.

Wij delen U mee dat lopende de aan ons verleende opdracht/uitvoering van geplaatste bestelling, wij Uw gegevens niet kunnen wissen teneinde onze diensten te waarborgen. Na de beëindiging van de opdracht (eventueel door U), zijn wij verplicht Uw persoonsgegevens nog 10 jaar te bewaren in het kader van op ons van toepassing zijnde wettelijke plichten. De gegevens die wij alsdan van U bewaren en archiveren, zullen enkel de noodzakelijke zijn in het kader van de wettelijke plicht.

Wij dienen U er attent op te maken dat Uw persoonsgegevens door ons aan derde instanties kunnen worden meegedeeld in het kader van de aan ons verleende opdracht en in uitvoering van een wettelijke plicht. U kan ons steeds raadplegen hierover en wij zullen U alsdan meedelen bij welke instantie Uw gegevens zich bevinden.

Indien u niet wil dat wij uw gegevens verwerken met het oog op direct marketing, volstaat het ons dat mee te delen op info@lic-lynen.be. Via dat adres kan u ook altijd vragen welke gegevens wij over u verwerken en ze laten verbeteren of laten wissen (dit laatste voor zover als mogelijk in het kader van de verleende opdracht/geplaatste bestelling en de wet).

Indien Uw aan ons overgedragen gegevens niet juist zouden zijn en U vraagt om correctie, kan U steeds, binnen de mate van het mogelijke, vragen dat de verwerking van de gegevens wordt beperkt.

Alle diensten die in het kader van de aan U door de Algemene Verordening Gegevensverwerking verleende rechten worden uitgevoerd, zijn, binnen de mate van het redelijke, kosteloos.

Als u het niet eens bent met de manier waarop wij uw gegevens verwerken, kan u zich wenden tot de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel).

Disclaimer

Het onderstaande is van toepassing op de webpagina die u op dit ogenblik bekijkt. Door de webpagina te gebruiken, gaat u automatisch akkoord met deze disclaimer.

De aanwezige inhoud op deze website (teksten, beeldmateriaal en links) is door Lic Lynen met de grootst mogelijke zorg samengesteld om de correctheid ervan te verzekeren. Lic Lynen kan echter niet aansprakelijkheid worden gesteld voor schade die kan ontstaan als gevolg van mogelijk onjuiste of onvolledige informatie.

Lic Lynen is gerechtigd om te allen tijde wijzigingen of correcties aan te brengen aan de aanwezige inhoud, alsook het geheel of een gedeelte ervan te verwijderen.

Lic Lynen is niet verantwoordelijk voor de aanwezige inhoud op bestanden die aan deze website zijn gekoppeld of op andere websites waarnaar wordt verwezen.

Op de aanwezige inhoud op deze website rust van rechtswege een auteursrecht en alle toepasselijke intellectuele eigendomsrechten blijven dus behouden. De inhoud of delen daarvan mogen niet worden gereproduceerd of worden gebruikt op publiek toegankelijke plaatsen, zonder voorgaande schriftelijke toestemming van Lic Lynen. Niet-geautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de aanwezige inhoud of delen daarvan vormen een inbreuk daarop.

Indien u nog vragen of twijfels heeft, neem dan gerust contact op met Lic Lynen. U vindt de contactgegevens op de contactpagina van deze website.

Cookie policy

Wat is een cookie?

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden.

Gebruik van sessie cookies

Met behulp van een sessie cookie kunnen wij zien welke onderdelen van de website je met dit bezoek hebt bekeken. Wij kunnen onze dienst daardoor zoveel mogelijk aanpassen op het surfgedrag van onze bezoekers. Deze cookies worden automatisch verwijderd zodra je jouw webbrowser afsluit.

Google Analytics

Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Privacy Shield principles en is aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Op onze website zijn buttons opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten (“liken”) of delen (“tweeten”) op sociale netwerken als Facebook en Twitter. Deze buttons werken door middel van stukjes code die van Facebook respectievelijk Twitter zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst. Wij hebben daar geen invloed op. Leest u de privacyverklaring van Facebook respectievelijk van Twitter (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te lezen wat zij met uw (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken.

De informatie die ze verzamelen wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. De informatie wordt overgebracht naar en door Twitter, Facebook, Google + en LinkedIn opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. LinkedIn, Twitter, Facebook en Google + stellen zich te houden aan de Privacy Shield principes en zijn aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Recht op inzage en correctie of verwijdering van jouw gegevens

Je hebt het recht om te vragen om inzage in en correctie of verwijdering van jouw gegevens. Zie hiervoor onze contactpagina. Om misbruik te voorkomen kunnen wij je daarbij vragen om je adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dien je een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. Je kunt deze terug vinden in de instellingen van je browser.

In- en uitschakelen van cookies en verwijdering daarvan

Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kan je vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van jouw browser.

Verwijderen van tracking cookies geplaatst door derden

Sommige tracking cookies worden geplaatst door derden die onder meer via onze website advertenties aan je vertonen. Deze cookies kan je centraal verwijderen via Your Online Choices zodat ze niet bij een website van een derde teruggeplaatst worden.

Meer informatie over cookies?

Op de volgende websites kan je meer informatie over cookies vinden:

Cookies and you: https://www.cookiesandyou.com
Your Online Choices: http://www.youronlinechoices.eu