General conditions

ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1 - Toepassing

Huidige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met Lynen Industrial Carpentry N.V., met maatschappelijke zetel te B-3550 Heusden-Zolder, De Lange Beemden 20 (hierna kortweg genoemd LIC), behoudens onze uitdrukkelijke en geschreven afwijking, en dit van het ogenblik dat zij minstens één keer, op eender welk tijdstip, ter kennis werden gebracht van de medecontractant. Deze voorwaarden beschouwd als zijnde formeel en uitdrukkelijk aanvaard door onze medecontractanten, zelfs indien onze algemene voorwaarden in tegenspraak zijn met hun eigen algemene of bijzondere voorwaarden van aan- of verkoop. Het feit dat een specifieke overeenkomst afwijkt van één van de bepalingen van deze algemene voorwaarden, sluit de toepassing van de andere voorwaarden niet uit. De door onze agenten of vertegenwoordigers aangegane verbintenissen verbinden ons eerst dan wanneer zij door ons bevestigd werden. De uitvoering van elke aanvaarde opdracht is strikt beperkt tot het materiaal dat uitdrukkelijk in het voorstel of bestek is aangeduid.

Artikel 2 - Bestellingen

Elke bestelling heeft slechts een bindend karakter nadat ze aanvaard werd door LIC. Bestellingen kunnen niet eenzijdig worden opgezegd door de medecontractant. Wanneer de klant het contract verbreekt is deze een onherleidbare en forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 30 % van het bedrag van de bestelling, vermeerderd met minstens € 74,37 als vergoeding voor administratieve kosten. Van dit bedrag zal, indien er een voorschot gestort werd, het verschuldigde bedrag afgetrokken worden. Dit alles zonder nadeel te berokkenen aan het recht van LIC om de volledige herstelling van de schade te eisen. LIC kan op ieder ogenblik de productie wijzigen als zij dit nodig acht om

technische of andere redenen. Dit zal aangetekend meegedeeld worden aan de medecontractant. LIC behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving aan de medecontractant, de bestelde koopwaren of uit te voeren werken te laten leveren of uitvoeren door derden.

Artikel 3 - Offertes

Offertes hebben een geldigheidsduur van 3 weken, waarna ze eventueel onderhevig zijn aan prijswijzigingen. De offertes zijn steeds opgesteld op basis van de gegevens verstrekt door de medecontractant of zijn vertegenwoordiger. Wanneer betaling van een voorschot voorzien is in de overeenkomst bindt de offerte LIC slechts na betaling van het overeengekomen voorschot. Overhandigde stalen zijn slechts ter aanduiding gegeven en kunnen wat kleurverschil betreft afwijken van de geleverde materialen.

Artikel 4 - Prijzen

De éénheidsprijzen van LIC houden geen rekening met speciale omstandigheden. Bij wijziging in de hoeveelheid van de geleverde materialen en/of prestaties om welke reden dan ook wordt het verschil verrekend aan de opgegeven eenheidsprijzen. Indien tussen de datum der overeenkomst en de levering de fabrieksprijzen of loonkosten gestegen zijn, zal er een aanpassing gebeuren, in casu een verhoging van de overeengekomen prijs. Zo ook indien de werken buiten de wil van LIC om niet binnen de 60 dagen na bestelling kunnen uitgevoerd worden. Onze prijzen zijn netto berekend voor materiaal, verpakking inbegrepen, vertrek uit onze magazijnen. De BTW is ten laste van de medecontractant. Ingeval van verhoging van invoerrechten, koersschommelingen en taksen worden onze prijzen in dezelfde mate aangepast. Prijzen vermeld op de offerte kunnen ten allen tijde worden herzien en dit volgens de formule: P=p(0.4s/S+0.4i/l+0.2) met basisindexen S en s. Onze offerteprijzen zijn steeds gebaseerd op de aan ons verstrekte informatie door de medecontractant.

Artikel 5 - Leveringstermijn

De door ons gestelde leveringstermijnen zijn slechts benaderend en zonder verbintenis, tenzij schriftelijk anders overeengekomen met dien verstande dat elke uitwendige oorzaak, staking of lock-out LIC ontslaat van de naleving der termijnen. Een vertraging in de levering kan nooit aanleiding geven tot het vorderen van eender welke schadevergoeding, de opzegging van de overeenkomst door de medecontractant of de weigering tot volledige betaling van de overeengekomen prijs rechtvaardigen. Indien door toedoen van de medecontractant de termijnen overschreden worden, heeft LIC het recht een schadevergoeding te vorderen. LIC behoudt zich het recht voor een levering op te

schorten of te weigeren, bij niet betaling op de vervaldag van een andere levering aan dezelfde medecontractant. De goederen worden geacht te zijn geleverd en aanvaard zodra zij in of op de vervoermiddelen zijn geladen. De verzendingen gebeuren op risico van de medecontractant, zelfs bij franco leveringen. Het lossen gebeurt steeds vanop een harde en goed berijdbare weg. Beschadigingen die ontstaan aan verhardingen bij het lossen zijn nooit ten laste van LIC. Indien afhaling der materialen door de medecontractant werd bedongen en deze afhaling niet geschiedt binnen de afgesproken levertijd is LIC gerechtigd opslagkosten in rekening te brengen onverminderd het vorderen van een vergoeding voor de aldus ontstane materialen en administratieve werkvermeerdering. Geleverde goederen of gedeeltes hiervan worden niet teruggenomen. Indien het uitzonderlijk toch toegestaan zou worden gebeurt dit aan 80% van de gefactureerde waarde. Het verschil dekt de door LIC geleden administratie- en behandelingskosten.

Artikel 6 - Klachten

Klachten op zichtbare gebreken moeten schriftelijk gemeld worden binnen de 8 dagen na ontvangst van de goederen. Klachten over niet zichtbare gebreken worden aanvaard in de mate dat de fabrikant voorhoudt dat de geleverde koopwaren niet voldoen aan de gestelde eisen. Bij eventuele vervanging, waartoe LIC zou besluiten, komen de leveringskosten ten laste van de medecontractant.

Kleurverschillen kunnen nooit aanleiding geven tot enige klacht. Geen enkele klacht kan worden aanvaard op 2de keuzen, mindersorteringen, loten, opruimingen, of andere soortgelijke benamingen. Geen enkele klacht kan worden aanvaard voor door de medecontractant reeds verwerkte materialen met zichtbare gebreken. Om geldig te zijn, moet elke klacht, zowel aangaande door ons of door onze gevolmachtigden gedane leveringen van goederen, kwaliteit of hoeveelheid, ons per aangetekend schrijven bereiken binnen de 8 dagen na datum der levering of uitvoering der werken. In elk geval dient de vervoerder of uitvoerder onmiddellijk na levering of uitvoering der werken gecontacteerd te worden. Na deze termijn zijn de aanvaarding of inontvangstname definitief en is er geen verhaal meer mogelijk voor de zichtbare gebreken. Protest aangaande de opstelling en inhoud van onze facturen zijn slechts geldig indien ze gebeuren uiterlijk 8 dagen na factuurdatum. In elk geval dient het protest om geldig te zijn te worden gemotiveerd en nauwkeurig de redenen van het protest op te sommen. Zij geschiedt bij aangetekend schrijven aan LYNEN INDUSTRIAL CARPENTRY n.v., De Lange Beemden 20, B-3550 Heusden-Zolder. Ingeval van protest echter blijven de factuurbedragen waarop het protest niet van toepassing is opeisbaar op de vervaldag vermeld op de factuur en worden zij vermeerderd met intresten en schadevergoeding. De datum van ontvangst van de factuur wordt bewezen door de factuurdatum vermeerderd met één werkdag. Het tegenbewijs hiervan behoort aan de medecontractant.

Artikel 7 - Waarborg

Onze goederen worden gewaarborgd voor een termijn van 1 jaar op verborgen fabrieksfouten indien ze worden aangewend in normale omstandigheden en een normaal onderhoud hebben genoten. De garantie is steeds deze welke de leverancier aan LIC geeft. De waarborg is pas in voege na volledige betaling van de door LIC gefactureerde goederen. LIC kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor de werktechnieken die de medecontractant of diens medecontractant worden opgelegd. Alle verplaatsingskosten worden in rekening gebracht aan € 0,37 per kilometer, met een minimum van € 14,87. Het vervangen van een onderdeel verlengt de waarborg niet. Elke wijziging of het

aanbrengen van nieuwe niet oorspronkelijke elementen maakt de waarborg ongeldig. Gebreken ontstaan door onoordeelkundige behandeling of onjuist onderhoud blijven in elk geval buiten de garantie.

Artikel 8 - Aansprakelijkheid

Mogelijke beschadiging aan de geleverde koopwaren te wijten aan elementen waaraan LIC volledig vreemd is, zoals bijvoorbeeld chemische invreting, kunnen niet ten laste van LIC worden gelegd. Bij beschadiging veroorzaakt door slecht onderhoud of door gebruik van bijtende of schadelijke producten, kan de medecontractant geen verhaal laten gelden ten opzichte van LIC. Gebreken of vervormingen van gebruikte grondstoffen die onderhevig zijn aan natuurlijke werking kunnen ons niet ten laste gelegd worden. Worden ondermeer als overmacht aanzien waardoor LIC van alle schadevergoedingen en van ieder verantwoordelijkheid ontslagen is: een volledige of zelfs gedeeltelijke staking of lock-out, ongevallen, branden, machineaverij, vorst, gebrek aan grondstoffen, en in het algemeen elke gedwongen vermindering die zich zou voordoen in de arbeid en/of productie hetzij bij onze leveranciers, hetzij bij LIC. De aansprakelijkheid van LIC is beperkt tot het vergoeden van de directe schade, die te wijten is aan onze zware fout of bedrog van een van onze aangestelden, of het foutief (of niet) uitvoeren van een hoofdverbintenis van de overeenkomst behoudens ingeval van overmacht. Onverminderd hetgeen hiervoor werd bepaald kan de aansprakelijkheid van LIC niet verder gaan dan ten belope van het overeenkomstig bedrag hetwelk nodig is om in de vervanging van de door LIC geleverde

materialen te voorzien. Wij kunnen nooit aansprakelijk gesteld worden voor indirecte schade. Elk schadegeval moet ons binnen de 8 dagen na haar ontstaan, schriftelijk ter kennis gebracht worden waarin deze schade ook wordt begroot. Geen enkele objectieve productaansprakelijkheid kan ons ten laste worden gelegd.

Artikel 9 - Betaling

LIC is steeds gerechtigd, behoudens andersluidend beding, deelfacturen op te stellen naargelang van de vordering van de door LIC geleverde goederen. Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst, zijn onze facturen contant betaalbaar, zonder disconto of korting, noch schuldvergelijking, uiterlijk binnen de 30 dagen na de factuurdatum. De facturen zijn betaalbaar op de maatschappelijke zetel van LIC ongeacht de wijze van betaling. Agenten, vertegenwoordigers of derden hebben nooit, tenzij uitdrukkelijk overeengekomen, de bevoegdheid onze facturen of rekeningen te innen. Indien betalingsfaciliteiten worden toegestaan bij uitdrukkelijke overeenkomst, hetzij afbetaling, hetzij acceptering van wissels, wordt nog uitdrukkelijk overeengekomen dat de eerste wanbetaling van rechtswege en zonder ingebrekestelling de onmiddellijke eisbaarheid van alle nog te vervallen wissels of termijnbetalingen met zich mee brengt. Eventuele gesloten overeenkomsten mogen door

LIC in dit geval eveneens als ontbonden worden beschouwd met een schadevergoeding ten laste van de medecontractant, zoals hierboven bedongen. Geen enkele vertraging tot betaling kan in overweging worden genomen zelfs niet onder voorwendsel dat de medecontractant zelf niet zou worden betaald door de diensten van de staat of door derden, ongeacht om welke reden ook. In geen geval mag de onvolledige of gedeeltelijke betwiste levering als voorwendsel dienen om betaling van het gedeelte dat niet wordt betwist uit te stellen hetgeen overigens tevens geldt ingeval de medecontractant het materiaal dat tot zijn beschikking wordt gesteld, niet afhaalt. Ook vertraging in de werken welke niet aan LIC te wijten zijn geven geen recht tot inhouding van betaling evenmin als wijziging in het oorspronkelijk contract of bijwerken. Tenzij schriftelijk bedongen is geen enkele afhouding ten titel van waarborg of andere toegelaten. Trekking en/of aanvaarding van een wisselbrief kan niet ten nadele van LIC gelden als een schuldvernieuwing of afwijking van de verkoopsvoorwaarden. Bij niet-betaling van het volledig bedrag van de factuur, of bij betaling van een gedeelte van het factuurbedrag, of indien de medecontractant zijn betalingsverplichtingen niet nakomt zal op en vanaf de vervaldag, het nog verschuldigd bedrag van rechtswege vermeerderd worden en dit zonder ingebrekestelling, met een intrest van 12% op jaarbasis. Door niet te betalen op de vervaldag of het niet nakomen van zijn betalingsverplichtingen erkent onze medecontractant een contractuele fout te begaan en LIC hierdoor schade te berokkenen. Deze schade wordt vanaf de vervaldag forfaitair vastgesteld op 10% van het verschuldigd bedrag met een minimum van € 185,92. deze schadevergoeding wordt opeisbaar op de vervaldag van de factuur. Voor de  berekening van de verwijlintresten wordt een begonnen maand als een volledige maand beschouwd. Ieder gebrek aan betaling, hoe gering ook, met betrekking tot een andere overeenkomst zal onmiddellijk en van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling al de door de klant verschuldigde bedragen opeisbaar stellen. Deze onmiddellijke opeisbaarheid zal eveneens van toepassing zijn op onze nog niet vervallen schuldvorderingen zelfs indien er een wisselbrief in betaling wordt gegeven. Bij niet-betaling op de vervaldag behoudt LIC zich het recht voor zonder verwittiging de levering op te schorten tot alle betalingen voldaan zijn. Indien het krediet van de medecontractant een minder goede keer krijgt, behoudt LIC zich het recht voor, zelfs na gedeeltelijke levering der goederen, aan de medecontractant waarborgen voor de goede uitvoering der verbintenis te vragen. Ingeval de medecontractant ons geen voldoening schenkt, heeft LIC het recht de gehele bestelling of een gedeelte ervan te annuleren. LIC is ten allen tijde gerechtigd het geheel of een gedeelte van zijn schuldvorderingen op de medecontractant over te dragen aan derden. Alle innings-, vervolgings- en gerechtskosten vallen ten laste van de medecontractant dewelke huidige algemene voorwaarden overtreedt.

Artikel 10 - Eigendomsvoorbehoud

De door LIC geleverde goederen worden, in afwijking van artikel 1583 B.W., pas eigendom van de koper na totale betaling van de verkoopprijs, intresten, schadevergoeding en kosten. Bij betaling met cheque of wissel gebeurt de eigendomsoverdracht slechts na definitieve incasso van de bedragen. De risico's gaan echter dadelijk over op de medecontractant van het ogenblik dat de goederen onze magazijnen hebben verlaten. Tot op het ogenblik van de eigendomsoverdracht zal de medecontractant het recht verliezen om welke reden ook een schadevergoeding te eisen van LIC. Ingeval de koper de aan ons toebehorende goederen, zelfs verwerkt, herverkoopt, draagt hij vanaf heden aan ons ten titel van pand alle schuldvorderingen over die voortkomen uit deze herverkoop.

Artikel 11 - Diverse bepalingen

In geval het personeel van LIC in de normale uitvoering van de levering, zoals vermeld in de offerte of de overeenkomst, belet wordt, zal een schadeloosstelling van toepassing zijn op basis van de verloren tijd aan € 27,27 per uur. Bij overlijden van de medecontractant of ontbinding van de vennootschap, heeft LIC de keuze om het contract te ontbinden, of de uitvoering te eisen van de rechtsopvolger(s) van de medecontractant. Bij faling of gerechtelijk akkoord, dat plaats heeft nadat de uitvoering van de bestelling door LIC reeds is aangevat zal de overeenkomst van rechtswege worden ontbonden en zal de medecontractant het recht verliezen om welke reden ook een schadevergoeding te eisen van LIC. In dat geval echter zal de medecontractant een vergoeding als bij annulatie of verbreking verschuldigd zijn aan LIC overeenkomstig artikel 2 van deze algemene voorwaarden..

Artikel 12 - Bevoegdheid

Enkel het Belgisch recht is van toepassing.  Elke partij mag als eerste eisers aan het instituut voor Arbitrage (www.euro-arbitration.org) vragen om het scheidsgerecht aan te duiden,, dat elk geschil zal beslechten volgens het reglement van arbitrage SDR (Standard Dispute Rules) ter vervanging van alle hiermee strijdige bevoegdheidsclausules. Het reglement is te bekomen op het secretariaat Jules Bordetlaan 13 - 1140 Brussel (e-mail: info@euro-arbitration.org).

Privacy statement agreement and marketing

Your personal data (name, email address, telephone) are processed by LIC Lynen (Lynen Industrial Carpentry NV) for customer management purposes based on the contractual relationship as a result of your contract/order placed within the context of various legal obligations (our liability, retention obligation, accountancy law), and for direct marketing (to offer you new services) based on our legitimate interest to operate. Processing always takes place by the business manager.

We inform you that with our entrusted assignment/execution of an order placed, we cannot delete your data in order to guarantee our services. After the termination of the contract (possibly by you), we are bound to keep your personal data for 10 years within the context of our applicable legal obligations. The data on you that we save and archive will only be that necessary within the context of the legal obligation.

We must inform you that your personal data can be shared by us with third parties within the context of the assignment entrusted to us and in pursuance of a legal obligation. You can always consult us in this respect, and we will then inform you of which party holds your data.

If you do not wish us to process your data for direct marketing purposes, you can simply inform us at info@lic-lynen.be. You can also use this address to ask which data on you we process and have them corrected or deleted (the latter to the extent possible within the context of the assignment entrusted/placed order and the law).

Should your data transferred to us be incorrect and you request their correction, you can always to the extent possible ask that the processing of the data is limited.

All services carried out within the context of rights given to you under the General Data Protection Regulation are free of charge to the extent reasonable.

If you do not agree to the way in which we process your data, you can approach the Commission for the Protection of Privacy (Drukpersstraat 35, 1000 Brussels).

Disclaimer

The following is applicable to the web page that you are now viewing. By using the web page you automatically consent to this disclaimer.

The content on this website (texts, visual material and links) was composed by Lic Lynen with the greatest possible care to ensure its correctness. Lic Lynen can, however, not be held liable for damage that may originate as a result of any incorrect or incomplete information.

Lic Lynen is authorised to make changes or corrections at any time to the present content, or remove it in its entirety or a part of it.

Lic Lynen is not responsible for the content present in files linked to this website or on other websites to which reference is made.

A copyright exists on the content on this website by right, and all applicable intellectual proprietary rights remain retained. The content or parts of it may not be reproduced or used in publicly accessible places without previous written permission from Lic Lynen. Unauthorised or improper use of the present content or its parts comprises an infringement thereof.

Do not hesitate to contact Lic Lynen should you have any questions. You can find the contact details on the contact page on this website.

Cookie policy

What is a cookie?

We use cookies on this website. A cookie is a small simple file that is sent with pages of this website and saved by your browser on your computer's hard disk. The information saved there can be sent to our servers again with a following visit.

Use of session cookies

Use of a session cookie means we can we see which parts of the website you have viewed during the visit. We can then adapt our service in line with the surfing behaviour of our visitors to the extent possible. These cookies are automatically deleted as soon as you close your web browser.

Google Analytics

The American company Google sends a cookie through our website as a part of its “Analytics” service. We use this service to record and make reports on how visitors use the website. Google can provide this information to third parties if Google is legally bound to, or if third parties process the information on behalf of Google. We have no influence on this. We have not allowed Google to use the analytics information for other Google services.

The information Google collects is made anonymous to the extent possible. Your IP address is emphatically not sent. The information is transferred to and saved on Google servers in the United States. Google states to comply with the Privacy Shield principles and is affiliated to the Privacy Shield programme of the United States Department of Commerce. This includes a suitable level of protection for the processing of any personal data.

Our website has buttons to be able to promote (like) web pages or share (tweet) them on social networks such as Facebook and Twitter. These buttons work using pieces of code originating from Facebook or Twitter. Cookies are installed by this code. We have no influence on this. Read the privacy statement from Facebook or Twitter (which can often be changed) to see what they do with your (personal) data processed with these cookies.

The information they collect is made anonymous to the extent possible. The information is transferred to and saved by Twitter, Facebook, Google+ and LinkedIn on servers in the United States. LinkedIn, Twitter, Facebook and Google+ state to comply with the Privacy Shield principles and are affiliated to the Privacy Shield programme of the United States Department of Commerce. This includes a suitable level of protection for the processing of any personal data.

Right to view and correct or delete your data

You have the right to ask to view and correct or delete your data. For this see our contact page. To prevent misuse we can ask you to adequately identify yourself. When this involves personal data linked to a cookie, you must also send a copy of the cookie in question. You can find it in your browser settings.

Activating and deactivating cookies and deleting them

You can find more information on activating, deactivating and deleting cookies in the instructions and/or Help function in your browser.

Deletion of tracking cookies installed by third parties

Some tracking cookies are placed by third parties that among other things display advertisements through our website. You can delete these cookies using Your Online Choices so they are not reinstalled on a third party website.

More information about Cookies?

You can find more information about cookies on the following websites:

Cookies and you: https://www.cookiesandyou.com
Your Online Choices: http://www.youronlinechoices.eu