Conditions générales

ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1 - Toepassing

Huidige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met Lynen Industrial Carpentry N.V., met maatschappelijke zetel te B-3550 Heusden-Zolder, De Lange Beemden 20 (hierna kortweg genoemd LIC), behoudens onze uitdrukkelijke en geschreven afwijking, en dit van het ogenblik dat zij minstens één keer, op eender welk tijdstip, ter kennis werden gebracht van de medecontractant. Deze voorwaarden beschouwd als zijnde formeel en uitdrukkelijk aanvaard door onze medecontractanten, zelfs indien onze algemene voorwaarden in tegenspraak zijn met hun eigen algemene of bijzondere voorwaarden van aan- of verkoop. Het feit dat een specifieke overeenkomst afwijkt van één van de bepalingen van deze algemene voorwaarden, sluit de toepassing van de andere voorwaarden niet uit. De door onze agenten of vertegenwoordigers aangegane verbintenissen verbinden ons eerst dan wanneer zij door ons bevestigd werden. De uitvoering van elke aanvaarde opdracht is strikt beperkt tot het materiaal dat uitdrukkelijk in het voorstel of bestek is aangeduid.

Artikel 2 - Bestellingen

Elke bestelling heeft slechts een bindend karakter nadat ze aanvaard werd door LIC. Bestellingen kunnen niet eenzijdig worden opgezegd door de medecontractant. Wanneer de klant het contract verbreekt is deze een onherleidbare en forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 30 % van het bedrag van de bestelling, vermeerderd met minstens € 74,37 als vergoeding voor administratieve kosten. Van dit bedrag zal, indien er een voorschot gestort werd, het verschuldigde bedrag afgetrokken worden. Dit alles zonder nadeel te berokkenen aan het recht van LIC om de volledige herstelling van de schade te eisen. LIC kan op ieder ogenblik de productie wijzigen als zij dit nodig acht om

technische of andere redenen. Dit zal aangetekend meegedeeld worden aan de medecontractant. LIC behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving aan de medecontractant, de bestelde koopwaren of uit te voeren werken te laten leveren of uitvoeren door derden.

Artikel 3 - Offertes

Offertes hebben een geldigheidsduur van 3 weken, waarna ze eventueel onderhevig zijn aan prijswijzigingen. De offertes zijn steeds opgesteld op basis van de gegevens verstrekt door de medecontractant of zijn vertegenwoordiger. Wanneer betaling van een voorschot voorzien is in de overeenkomst bindt de offerte LIC slechts na betaling van het overeengekomen voorschot. Overhandigde stalen zijn slechts ter aanduiding gegeven en kunnen wat kleurverschil betreft afwijken van de geleverde materialen.

Artikel 4 - Prijzen

De éénheidsprijzen van LIC houden geen rekening met speciale omstandigheden. Bij wijziging in de hoeveelheid van de geleverde materialen en/of prestaties om welke reden dan ook wordt het verschil verrekend aan de opgegeven eenheidsprijzen. Indien tussen de datum der overeenkomst en de levering de fabrieksprijzen of loonkosten gestegen zijn, zal er een aanpassing gebeuren, in casu een verhoging van de overeengekomen prijs. Zo ook indien de werken buiten de wil van LIC om niet binnen de 60 dagen na bestelling kunnen uitgevoerd worden. Onze prijzen zijn netto berekend voor materiaal, verpakking inbegrepen, vertrek uit onze magazijnen. De BTW is ten laste van de medecontractant. Ingeval van verhoging van invoerrechten, koersschommelingen en taksen worden onze prijzen in dezelfde mate aangepast. Prijzen vermeld op de offerte kunnen ten allen tijde worden herzien en dit volgens de formule: P=p(0.4s/S+0.4i/l+0.2) met basisindexen S en s. Onze offerteprijzen zijn steeds gebaseerd op de aan ons verstrekte informatie door de medecontractant.

Artikel 5 - Leveringstermijn

De door ons gestelde leveringstermijnen zijn slechts benaderend en zonder verbintenis, tenzij schriftelijk anders overeengekomen met dien verstande dat elke uitwendige oorzaak, staking of lock-out LIC ontslaat van de naleving der termijnen. Een vertraging in de levering kan nooit aanleiding geven tot het vorderen van eender welke schadevergoeding, de opzegging van de overeenkomst door de medecontractant of de weigering tot volledige betaling van de overeengekomen prijs rechtvaardigen. Indien door toedoen van de medecontractant de termijnen overschreden worden, heeft LIC het recht een schadevergoeding te vorderen. LIC behoudt zich het recht voor een levering op te

schorten of te weigeren, bij niet betaling op de vervaldag van een andere levering aan dezelfde medecontractant. De goederen worden geacht te zijn geleverd en aanvaard zodra zij in of op de vervoermiddelen zijn geladen. De verzendingen gebeuren op risico van de medecontractant, zelfs bij franco leveringen. Het lossen gebeurt steeds vanop een harde en goed berijdbare weg. Beschadigingen die ontstaan aan verhardingen bij het lossen zijn nooit ten laste van LIC. Indien afhaling der materialen door de medecontractant werd bedongen en deze afhaling niet geschiedt binnen de afgesproken levertijd is LIC gerechtigd opslagkosten in rekening te brengen onverminderd het vorderen van een vergoeding voor de aldus ontstane materialen en administratieve werkvermeerdering. Geleverde goederen of gedeeltes hiervan worden niet teruggenomen. Indien het uitzonderlijk toch toegestaan zou worden gebeurt dit aan 80% van de gefactureerde waarde. Het verschil dekt de door LIC geleden administratie- en behandelingskosten.

Artikel 6 - Klachten

Klachten op zichtbare gebreken moeten schriftelijk gemeld worden binnen de 8 dagen na ontvangst van de goederen. Klachten over niet zichtbare gebreken worden aanvaard in de mate dat de fabrikant voorhoudt dat de geleverde koopwaren niet voldoen aan de gestelde eisen. Bij eventuele vervanging, waartoe LIC zou besluiten, komen de leveringskosten ten laste van de medecontractant.

Kleurverschillen kunnen nooit aanleiding geven tot enige klacht. Geen enkele klacht kan worden aanvaard op 2de keuzen, mindersorteringen, loten, opruimingen, of andere soortgelijke benamingen. Geen enkele klacht kan worden aanvaard voor door de medecontractant reeds verwerkte materialen met zichtbare gebreken. Om geldig te zijn, moet elke klacht, zowel aangaande door ons of door onze gevolmachtigden gedane leveringen van goederen, kwaliteit of hoeveelheid, ons per aangetekend schrijven bereiken binnen de 8 dagen na datum der levering of uitvoering der werken. In elk geval dient de vervoerder of uitvoerder onmiddellijk na levering of uitvoering der werken gecontacteerd te worden. Na deze termijn zijn de aanvaarding of inontvangstname definitief en is er geen verhaal meer mogelijk voor de zichtbare gebreken. Protest aangaande de opstelling en inhoud van onze facturen zijn slechts geldig indien ze gebeuren uiterlijk 8 dagen na factuurdatum. In elk geval dient het protest om geldig te zijn te worden gemotiveerd en nauwkeurig de redenen van het protest op te sommen. Zij geschiedt bij aangetekend schrijven aan LYNEN INDUSTRIAL CARPENTRY n.v., De Lange Beemden 20, B-3550 Heusden-Zolder. Ingeval van protest echter blijven de factuurbedragen waarop het protest niet van toepassing is opeisbaar op de vervaldag vermeld op de factuur en worden zij vermeerderd met intresten en schadevergoeding. De datum van ontvangst van de factuur wordt bewezen door de factuurdatum vermeerderd met één werkdag. Het tegenbewijs hiervan behoort aan de medecontractant.

Artikel 7 - Waarborg

Onze goederen worden gewaarborgd voor een termijn van 1 jaar op verborgen fabrieksfouten indien ze worden aangewend in normale omstandigheden en een normaal onderhoud hebben genoten. De garantie is steeds deze welke de leverancier aan LIC geeft. De waarborg is pas in voege na volledige betaling van de door LIC gefactureerde goederen. LIC kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor de werktechnieken die de medecontractant of diens medecontractant worden opgelegd. Alle verplaatsingskosten worden in rekening gebracht aan € 0,37 per kilometer, met een minimum van € 14,87. Het vervangen van een onderdeel verlengt de waarborg niet. Elke wijziging of het

aanbrengen van nieuwe niet oorspronkelijke elementen maakt de waarborg ongeldig. Gebreken ontstaan door onoordeelkundige behandeling of onjuist onderhoud blijven in elk geval buiten de garantie.

Artikel 8 - Aansprakelijkheid

Mogelijke beschadiging aan de geleverde koopwaren te wijten aan elementen waaraan LIC volledig vreemd is, zoals bijvoorbeeld chemische invreting, kunnen niet ten laste van LIC worden gelegd. Bij beschadiging veroorzaakt door slecht onderhoud of door gebruik van bijtende of schadelijke producten, kan de medecontractant geen verhaal laten gelden ten opzichte van LIC. Gebreken of vervormingen van gebruikte grondstoffen die onderhevig zijn aan natuurlijke werking kunnen ons niet ten laste gelegd worden. Worden ondermeer als overmacht aanzien waardoor LIC van alle schadevergoedingen en van ieder verantwoordelijkheid ontslagen is: een volledige of zelfs gedeeltelijke staking of lock-out, ongevallen, branden, machineaverij, vorst, gebrek aan grondstoffen, en in het algemeen elke gedwongen vermindering die zich zou voordoen in de arbeid en/of productie hetzij bij onze leveranciers, hetzij bij LIC. De aansprakelijkheid van LIC is beperkt tot het vergoeden van de directe schade, die te wijten is aan onze zware fout of bedrog van een van onze aangestelden, of het foutief (of niet) uitvoeren van een hoofdverbintenis van de overeenkomst behoudens ingeval van overmacht. Onverminderd hetgeen hiervoor werd bepaald kan de aansprakelijkheid van LIC niet verder gaan dan ten belope van het overeenkomstig bedrag hetwelk nodig is om in de vervanging van de door LIC geleverde

materialen te voorzien. Wij kunnen nooit aansprakelijk gesteld worden voor indirecte schade. Elk schadegeval moet ons binnen de 8 dagen na haar ontstaan, schriftelijk ter kennis gebracht worden waarin deze schade ook wordt begroot. Geen enkele objectieve productaansprakelijkheid kan ons ten laste worden gelegd.

Artikel 9 - Betaling

LIC is steeds gerechtigd, behoudens andersluidend beding, deelfacturen op te stellen naargelang van de vordering van de door LIC geleverde goederen. Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst, zijn onze facturen contant betaalbaar, zonder disconto of korting, noch schuldvergelijking, uiterlijk binnen de 30 dagen na de factuurdatum. De facturen zijn betaalbaar op de maatschappelijke zetel van LIC ongeacht de wijze van betaling. Agenten, vertegenwoordigers of derden hebben nooit, tenzij uitdrukkelijk overeengekomen, de bevoegdheid onze facturen of rekeningen te innen. Indien betalingsfaciliteiten worden toegestaan bij uitdrukkelijke overeenkomst, hetzij afbetaling, hetzij acceptering van wissels, wordt nog uitdrukkelijk overeengekomen dat de eerste wanbetaling van rechtswege en zonder ingebrekestelling de onmiddellijke eisbaarheid van alle nog te vervallen wissels of termijnbetalingen met zich mee brengt. Eventuele gesloten overeenkomsten mogen door

LIC in dit geval eveneens als ontbonden worden beschouwd met een schadevergoeding ten laste van de medecontractant, zoals hierboven bedongen. Geen enkele vertraging tot betaling kan in overweging worden genomen zelfs niet onder voorwendsel dat de medecontractant zelf niet zou worden betaald door de diensten van de staat of door derden, ongeacht om welke reden ook. In geen geval mag de onvolledige of gedeeltelijke betwiste levering als voorwendsel dienen om betaling van het gedeelte dat niet wordt betwist uit te stellen hetgeen overigens tevens geldt ingeval de medecontractant het materiaal dat tot zijn beschikking wordt gesteld, niet afhaalt. Ook vertraging in de werken welke niet aan LIC te wijten zijn geven geen recht tot inhouding van betaling evenmin als wijziging in het oorspronkelijk contract of bijwerken. Tenzij schriftelijk bedongen is geen enkele afhouding ten titel van waarborg of andere toegelaten. Trekking en/of aanvaarding van een wisselbrief kan niet ten nadele van LIC gelden als een schuldvernieuwing of afwijking van de verkoopsvoorwaarden. Bij niet-betaling van het volledig bedrag van de factuur, of bij betaling van een gedeelte van het factuurbedrag, of indien de medecontractant zijn betalingsverplichtingen niet nakomt zal op en vanaf de vervaldag, het nog verschuldigd bedrag van rechtswege vermeerderd worden en dit zonder ingebrekestelling, met een intrest van 12% op jaarbasis. Door niet te betalen op de vervaldag of het niet nakomen van zijn betalingsverplichtingen erkent onze medecontractant een contractuele fout te begaan en LIC hierdoor schade te berokkenen. Deze schade wordt vanaf de vervaldag forfaitair vastgesteld op 10% van het verschuldigd bedrag met een minimum van € 185,92. deze schadevergoeding wordt opeisbaar op de vervaldag van de factuur. Voor de  berekening van de verwijlintresten wordt een begonnen maand als een volledige maand beschouwd. Ieder gebrek aan betaling, hoe gering ook, met betrekking tot een andere overeenkomst zal onmiddellijk en van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling al de door de klant verschuldigde bedragen opeisbaar stellen. Deze onmiddellijke opeisbaarheid zal eveneens van toepassing zijn op onze nog niet vervallen schuldvorderingen zelfs indien er een wisselbrief in betaling wordt gegeven. Bij niet-betaling op de vervaldag behoudt LIC zich het recht voor zonder verwittiging de levering op te schorten tot alle betalingen voldaan zijn. Indien het krediet van de medecontractant een minder goede keer krijgt, behoudt LIC zich het recht voor, zelfs na gedeeltelijke levering der goederen, aan de medecontractant waarborgen voor de goede uitvoering der verbintenis te vragen. Ingeval de medecontractant ons geen voldoening schenkt, heeft LIC het recht de gehele bestelling of een gedeelte ervan te annuleren. LIC is ten allen tijde gerechtigd het geheel of een gedeelte van zijn schuldvorderingen op de medecontractant over te dragen aan derden. Alle innings-, vervolgings- en gerechtskosten vallen ten laste van de medecontractant dewelke huidige algemene voorwaarden overtreedt.

Artikel 10 - Eigendomsvoorbehoud

De door LIC geleverde goederen worden, in afwijking van artikel 1583 B.W., pas eigendom van de koper na totale betaling van de verkoopprijs, intresten, schadevergoeding en kosten. Bij betaling met cheque of wissel gebeurt de eigendomsoverdracht slechts na definitieve incasso van de bedragen. De risico's gaan echter dadelijk over op de medecontractant van het ogenblik dat de goederen onze magazijnen hebben verlaten. Tot op het ogenblik van de eigendomsoverdracht zal de medecontractant het recht verliezen om welke reden ook een schadevergoeding te eisen van LIC. Ingeval de koper de aan ons toebehorende goederen, zelfs verwerkt, herverkoopt, draagt hij vanaf heden aan ons ten titel van pand alle schuldvorderingen over die voortkomen uit deze herverkoop.

Artikel 11 - Diverse bepalingen

In geval het personeel van LIC in de normale uitvoering van de levering, zoals vermeld in de offerte of de overeenkomst, belet wordt, zal een schadeloosstelling van toepassing zijn op basis van de verloren tijd aan € 27,27 per uur. Bij overlijden van de medecontractant of ontbinding van de vennootschap, heeft LIC de keuze om het contract te ontbinden, of de uitvoering te eisen van de rechtsopvolger(s) van de medecontractant. Bij faling of gerechtelijk akkoord, dat plaats heeft nadat de uitvoering van de bestelling door LIC reeds is aangevat zal de overeenkomst van rechtswege worden ontbonden en zal de medecontractant het recht verliezen om welke reden ook een schadevergoeding te eisen van LIC. In dat geval echter zal de medecontractant een vergoeding als bij annulatie of verbreking verschuldigd zijn aan LIC overeenkomstig artikel 2 van deze algemene voorwaarden..

Artikel 12 - Bevoegdheid

Enkel het Belgisch recht is van toepassing.  Elke partij mag als eerste eisers aan het instituut voor Arbitrage (www.euro-arbitration.org) vragen om het scheidsgerecht aan te duiden,, dat elk geschil zal beslechten volgens het reglement van arbitrage SDR (Standard Dispute Rules) ter vervanging van alle hiermee strijdige bevoegdheidsclausules. Het reglement is te bekomen op het secretariaat Jules Bordetlaan 13 - 1140 Brussel (e-mail: info@euro-arbitration.org).

Déclaration de confidentialité accord et marketing

LIC Lynen (Lynen Industrial Carpentry NV) traite vos données à caractère personnel (nom, e-mail, téléphone) à des fins de gestion de clientèle en vertu de la relation contractuelle résultant de votre mission/commande, et ce, dans le cadre de diverses obligations légales (notre responsabilité, obligation de conservation, législation comptable), ainsi qu’à des fins de marketing direct (pour éventuellement vous proposer de nouveaux services) en vertu de notre intérêt légitime d’entreprendre. Le gérant est le seul à effectuer ce traitement.

Nous vous informons que nous ne sommes pas en mesure de supprimer vos données tant qu’une mission ou une commande est en cours, et ce, afin de pouvoir garantir nos services. Une fois la mission terminée (éventuellement de votre chef), nous sommes contraints de conserver vos données à caractère personnel pendant une période d’au moins 10 ans afin de pouvoir répondre à nos obligations légales. Les données ainsi conservées et archivées se limitent aux données nécessaires dans le cadre de cette obligation légale.

Nous devons attirer votre attention sur le fait que vos données à caractère personnel peuvent être communiquées à des tiers dans le cadre de la mission qui nous a été confiée et en exécution d’une obligation légale. Vous pouvez à tout moment nous consulter pour savoir à qui vos données ont déjà été communiquées.

Si vous ne souhaitez pas que nous traitions vos données à des fins de marketing direct, il vous suffit de nous le faire savoir à l’adresse info@lic-lynen.be. Vous pouvez écrire à cette même adresse pour connaître les données que nous traitons à votre sujet et pour en demander la correction ou la suppression (en ce qui concerne la suppression, il faut toutefois que la mission que vous nous avez confiée ou votre commande nous le permette, et que la loi nous y autorise).

Si vous nous avez transmis des données incorrectes et que vous en demandez la correction, vous pouvez à tout moment demander d’en limiter le traitement, dans la mesure du possible.

Tous les services fournis dans le cadre des droits qui vous sont reconnus par le Règlement général sur la protection des données sont gratuits, dans la mesure du raisonnable.

Si vous n’êtes pas d’accord avec la manière dont nous traitons vos données, vous pouvez vous adresser à l’Autorité de protection des données (rue de la Presse 35 à 1000 Bruxelles).

Clause de non-responsabilité

Ce qui suit s’applique à la page web que vous êtes en train de consulter. En utilisant la page web, vous marquez automatiquement votre accord avec la présente clause de non-responsabilité.

Lic Lynen a composé le contenu de ce site web (textes, matériel visuel et liens) avec le plus grand soin pour en garantir l’exactitude. Toutefois, Lic Lynen ne peut être tenu responsable des dommages pouvant résulter d’éventuelles informations erronées ou incomplètes.

Lic Lynen peut à tout moment modifier, corriger ou supprimer (en totalité ou en partie) le contenu du site web.

Lic Lynen décline toute responsabilité quant au contenu des fichiers liés à ce site web ou au contenu des autres sites auquel il est fait référence.

Le contenu de ce site web est protégé par le droit d’auteur et tous les droits de propriété intellectuelle applicables sont ainsi préservés. Tout ou partie du contenu ne peut pas être reproduit ou utilisé à des endroits accessibles au public, sauf accord écrit préalable de Lic Lynen. L’utilisation non autorisée ou abusive du contenu constitue une infraction.

En cas de doutes ou de questions, n’hésitez pas à contacter Lic Lynen. Vous trouverez nos données de contact sur la page du site prévue à cet effet.

Politique en matière de cookies

Qu’est-ce qu’un cookie ?

Ce site web utilise des cookies. Un cookie est un petit fichier transmis avec les pages de ce site web et stocké par votre navigateur sur le disque dur de votre ordinateur. Les informations qu’il contient peuvent être renvoyées à nos serveurs lors d’une prochaine visite.

Utilisation de cookies de session

Un cookie de session nous permet de voir quelles parties du site web vous avez consultées durant votre visite et ainsi d’optimiser notre service en fonction du comportement de navigation de nos visiteurs. Ces cookies sont automatiquement supprimés lorsque vous fermez votre navigateur web.

Google Analytics

Un cookie de l’entreprise américaine Google est installé sur votre ordinateur par l’intermédiaire de notre site web, dans le cadre du service « Analytics ».  Nous utilisons ce service pour identifier la façon dont les visiteurs utilisent le site web et pour obtenir des rapports à ce sujet. Google peut fournir ces informations à des tiers si Google y est tenu par la loi ou dans la mesure où ces tiers traitent les informations au nom de Google.  Nous n’intervenons d’aucune manière dans ce processus. Nous n’avons pas autorisé Google à utiliser les informations obtenues dans le cadre du service « Analytics » pour d’autres services Google.

Dans la mesure du possible, les informations collectées par Google sont anonymisées. Votre adresse IP n’est pas expressément communiquée. Google stocke les informations qui lui sont transmises sur des serveurs aux États-Unis. Google s’engage à respecter les principes du Privacy Shield et adhère au programme Privacy Shield du ministère américain du Commerce. Cela signifie que le traitement d’éventuelles données à caractère personnel bénéficie d’un niveau de protection approprié.

Notre site web comprend des boutons pour promouvoir (« aimer ») des pages web ou les partager (« tweeter ») sur des réseaux sociaux tels que Facebook et Twitter.  Ces boutons fonctionnent au moyen de morceaux de code fournis par Facebook ou Twitter. Ce code entraîne l’installation de cookies. Nous n’intervenons d’aucune manière dans ce processus. Pour savoir ce que Facebook et Twitter font de vos données (à caractère personnel) par le biais de ces cookies, veuillez vous reporter à leur déclaration de confidentialité (qui peut être régulièrement mise à jour).

Dans la mesure du possible, les informations collectées sont anonymisées. Twitter, Facebook, Google + et LinkedIn stockent les informations qui leur sont transmises sur des serveurs aux États-Unis. LinkedIn, Twitter, Facebook et Google + s’engagent à respecter les principes du Privacy Shield et adhèrent au programme Privacy Shield du ministère américain du Commerce. Cela signifie que le traitement d’éventuelles données à caractère personnel bénéficie d’un niveau de protection approprié.

Droit de consultation, de rectification ou de suppression de vos données

Vous avez le droit de demander la consultation, la rectification ou la suppression de vos données. À cet effet, rendez-vous sur notre page de contact. Pour éviter tout abus, nous pouvons vous demander de vous identifier. Si votre demande consiste à consulter les données à caractère personnel associées à un cookie, une copie du cookie en question doit nous être transmise. Vous le trouverez dans les paramètres de votre navigateur.

Activation, désactivation et suppression des cookies

Pour de plus amples informations concernant l’activation, la désactivation et la suppression des cookies, veuillez vous reporter aux instructions et/ou à la fonction d’aide de votre navigateur.

Suppression des cookies de suivi installés par des tiers

Certains cookies de suivi sont installés par des tiers qui vous affichent de la publicité, notamment via notre site web. Vous pouvez supprimer ces cookies de manière centralisée sur Your Online Choices de manière à empêcher qu’ils soient à nouveau installés via le site web d’un tiers.

En savoir plus sur les cookies ?

Vous trouverez de plus amples informations à propos des cookies sur les sites web suivants :

Cookies and you : https://www.cookiesandyou.com
Your Online Choices : http://www.youronlinechoices.eu